POLITYKA PRYWATNOŚCI OPTICA NEGRA Sp. z o.o. Sp. k.

Niniejszym treścią tj. polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe są zbierane, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy jako administrator danych osobowych, kim jesteśmy oraz jakie jako użytkownik  posiadasz prawa. Niniejszy dokument  służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Mając na względzie istotę poniższych informacji zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Administratorem Twoich danych osobowych jest OPTICA NEGRA Sp. z o.o. Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

(dalej „OPTICA NEGRA”)

Kontakt z nami możliwy jest:

 • listownie, na adres: OPTICA NEGRA Sp. z o.o. Sp. k.
  Ul. Juliana Smulikowskiego 4A/5, 00-389 Warszawa
 • mailowo, na adres: salon@opticanegra.pl

Cel i podstawy wykorzystywania przez  OPTICA NEGRA danych osobowych

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, są wykorzystywane przez OPTICA NEGRA w następujących celach:

 1. Realizacji celów na podstawie Państwa zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
  • korzystanie z usług newsletterowych,
  • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz o prowadzonych promocjach,
  • wydarzeń lub akcji organizowanych przez OPTICA NEGRA, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – y,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
  • w ramach kupna – sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
  • obsługi reklamacji,
  • udzielenia gwarancji,
  • wykonania wycen produktów,
  • zapewnienia poprawnej jakości usług,
  • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy, adres poczty e mail, telefonicznie lub za poczta tradycyjną),
  • obsługi przesyłanych do OPTICA NEGRA próśb i zapytań, które do nas są kierowane w związku z realizacją,
 1. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np.:
  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 2. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • obsługa próśb i zapytań, które są kierowane do OPTICA NEGRA w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe które wymagane są przez OPTICA NEGRA, niezbędne są do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli OPTICA NEGRA nie otrzyma niezbędnych danych osobowych nie zostaną spełnione wymogi umożliwiające zawarcie umowy , a w konsekwencji zaistnieje brak możliwości rozpoczęcia współpracy.

W przypadku gdy przepisy obowiązującego prawa ze względów podatkowych wymagać będą od OPTICA NEGRA innych danych osobowych niezbędnych w celu nawiązania lub kontynuowania współpracy z OPTICA NEGRA podanie ich jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

OPTICA NEGRA ma prawo udostępniania danych osobowych.

OPTICA NEGRA uprawniona jest do udostępnienia danych osobowych:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizowania zobowiązań OPTICA NEGRA;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności OPTICA NEGRA tj.:
  1. agentom OPTICA NEGRA, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług i towarów OPTICA NEGRA lub organizacji akcji marketingowych;
  2. obsługującym systemy teleinformatyczne OPTICA NEGRA  lub udostępniającym OPTICA NEGRA narzędzia teleinformatyczne;
  3. podwykonawcom wspierającym OPTICA NEGRA w wykonywaniu umowy zawartej z Państwem, np. w obsłudze korespondencji, dostaw towarów lub usług  czy w procesie obsługi klienta;
  4. podmiotom świadczącym na rzecz OPTICA NEGRA usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 1. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. agentom OPTICA NEGRA, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta – w celu rozliczenia należnych wynagrodzeń;
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Państwa, na rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską i realizujących na zlecenie OPTICA NEGRA taką działalność;
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Państwa realizacji swoich obowiązków wobec OPTICA NEGRA Sp. z o.o. Sp. k. (np. zapłaty wystawionych przez OPTICA NEGRA faktur w terminie);
  5. podmiotom współpracującym z OPTICA NEGRA przy obsłudze w zakresie spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 1. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

OPTICA NEGRA  na chwilę obecną nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych poza obszar EOG.

Czas przechowywania danych osobowych

OPTICA NEGRA  na wypadek korzystania z Państwa danych na podstawie zgody, uprawniony będzie korzystać z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia lub rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W przypadku transakcjach związanych z realizacją umowy łączonej Państwa z OPTICA NEGRA przez okres realizacji przedmiotu umowy oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 4 lat od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia się wyroku sądowego oraz przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach np. podatkowych lub ustawie o archiwizacji.

W okresie, w którym OPTICA NEGRA może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych OPTICA NEGRA będzie przechowywać Państwa dane osobowe.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dzięki udzielonej przez Państwa zgodzie OPTICA NEGRA uprawniony jest do wykorzystywania  Państwa danych do profilowania. Z tym zastrzeżeniem, że podejmowanie decyzji w tym zakresie nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Przysługujące prawa

W związku z faktem, iż OPTICA NEGRA  przetwarza Państwa dane, mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia przetwarzania  Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem;
  • prawo cofnięcia w każdym czasie jakiejkolwiek zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania Państwa danych przez OPTICA NEGRA na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Państwu informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych jakie organizowane są przez OPTICA NEGRA ) przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu OPTICA NEGRA nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez OPTICA NEGRA Państwa danych osobowych do celów określonych w tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez OPTICA NEGRA w które wynikają  z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 1. Prawa  określone powyżej w punkcie 1 jesteście Państwo uprawnieni realizować w każdym czasie poprzez wystąpienie z odpowiednim żądaniem.
 2. W celu realizacji uprawnień jakie Państwu przysługują ,a jakie określone zostały w punkcie 1 są Państwo uprawnieni wystąpić do OPTICA NEGRA zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 3. OPTICA NEGRA  zobowiązana jest udzielić Państwu  informację o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, OPTICA NEGRA może przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania  Państwa, OPTICA NEGRA zobowiązany  jest  do poinformowania Państwa o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 4. W przypadku gdy OPTICA NEGRA nie podejmie działań wobec Państwa żądania w przedmiocie o którym mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania OPTICA NEGRA poinformuje Państwa o przyczynach związanych z brakiem podjęcia działań oraz o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 5. OPTICA NEGRA  uprawniony jest do weryfikacji Państwa tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania. Wobec powyższego OPTICA NEGRA uprawniony jest do żądania  dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 6. OPTICA NEGRA udzieli Państwu informacji, wskazanych  w punkcie 4 – 6 wyżej, na piśmie, co nastąpi wg wyboru OPTICA NEGRA:
  • listem poleconym, na podany przez Państwa adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Państwa adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   1. przekazane nam Państwa żądanie drogą elektroniczną o ile z Państwa oświadczenia nie będzie wynikać, że żądacie Państwo przekazania informacji w innej formie;
   2. inflacja o której udzielenie Państwo wnosicie będzie miała zostać przekazana ustnie, a tożsamość  Państwa zostanie potwierdzona w inny sposób wówczas informacje zostanie udzielona ustnie.
 1. Cała komunikacja oraz działania jakie podejmie OPTICA NEGRA  w związku z Państwa żądaniem lub żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, nie są obarczone jakimikolwiek opłatami z wyjątkiem przypadków o których mowa w punkcie 9
 2. W przypadku gdy żądania będą nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, OPTICA NEGRA zastrzega sobie prawo do:
  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 3. Odbiorcy, któremu zostały ujawnione przez OPTICA NEGRA,  Państwa dane osobowe poinformowani zostaną o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, których OPTICA NEGRA  dokonało w wyniku zgłoszonych przez Państwa żądań. OPTICA NEGRA  zwolniony jest z obowiązku przekazywania takich informacji jedynie w przypadku gdy podjecie takich czynności stanie się niemożliwe(np. zlikwidowano Spółkę) lub wymagać będzie to niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 4. OPTICA NEGRA  na Państwa żądanie, poinformuje Państwa o odbiorcach, którym OPTICA NEGRA przekazał informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także w razie konieczności o odbiorcach, którym nie udało się przekazać OPTICA NEGRA informacji.